Board(2016-2018)

Honorary President:

Masao KAWAI

Honorary Member:

Hideichiro TAKASHIMA

President:

Masayoshi SHIGETA

Vice-Presidents:

Eisei KURIMOTO
Hiroshi MATSUDA

Borad of Directors:

General Affairs:

Makoto NISHI

Financial Affairs:

Yuka KODAMA

Nilo-Ethiopian Studies Editors:

Itsuhiro HAZAMA

Hiroki ISHIKAWA

Toru SAGAWA

Ren’ya SATO

Tomohiro SHITARA

Toru SOGA

Kyoko NAKAMURA

Nobuko NISHIZAKI

Takeshi FUJIMOTO

Ken MASUDA

Motomichi WAKASA

Newsletter Editors:

Morie KANEKO

Yasuaki SATO

Miho SATO

Isao MURAHASHI

Website Administrator:

Ken MASUDA

Councilors:

Sumio AOKI (Chubu University)

Hiroki ISHIKAWA (Tokyo University of Foreign Studies)

Minako ISHIHARA (Nanzan University)

Katsumi OKUNO (Kyoto Bunkyo University)

Itaru OTA (Kyoto University)

Morie KANEKO (Kyoto University)

Kaori KAWAI (Tokyo University of Foreign Studies)

Itsushi KAWASE (National Museum of Ethnology)

Shigeo KIKUCHI (Meisei University)

Eisei KURIMOTO (Osaka University)

Yuka KODAMA (Institute of Developing Economics)

Shin’ya KONAKA (University of Shizuoka)

Toru KOMMA (Kanagawa University)

Toru SAGAWA (Keio University)

Yasuaki SATO (Osaka Sangyo University)

Ren’ya SATO (Osaka University)

Wakana SHIINO (Tokyo University of Foreign Studies)

Masayoshi SHIGETA (Kyoto University)

Tomohiro SHITARA (MOHRI,ARCHITECT & ASSOCIATES, INC)

Toru SOGA (Hirosaki University)

Gen TAGAWA (Hiroshima City University)

Yoichi TSUGE (Kanazawa University)

Kyoko NAKAMURA (Kyoto University)

Hiroshi NAWATA (Research Institute for Humanity and Nature)

Makoto NISHI (Kyoto University)

Nobuko NISHIZAKI (Fukushima University)

Itsuhiro HAZAMA (Nagasaki University)

Osamu HIEDA (Tokyo University of Foreign Studies)

Takeshi FUJIMOTO (Toyama University)

Momoka MAKI (Sophia University)

Ken MASUDA (Nagasaki University)

Makio MATSUZONO

Motoji MATSUDA (Kyoto University)

Yukio MIYAWAKI (Osaka prefecture University)

Sayuri YOSHIDA (Nanzan University)

Motomichi WAKASA (Meisei University)