Board (2022-2024)

Honorary Member:

Hideichiro TAKASHIMA

President:

Gen TAGAWA

Vice-Presidents:

Yuka KODAMA
Toru SOGA

Borad of Directors:

General Affairs:

Isao MURAHASHI
Makoto NISHI

Financial Affairs:

Yasuaki SATO

Public Relations Affairs:

Morie KANEKO

Nilo-Ethiopian Studies Editors:

Takeshi FUJIMOTO (Chief Editor)
Hiroki ISHIKAWA
Chikage OBA
Toru SAGAWA
Yoshiko TONEGAWA
Naoki NAITO
Ken MASUDA
Tomohiro SHITARA
Eri HASHIMOTO
Toshio MEGURO
Motomichi WAKASA

Newsletter Editors:

Yasuo MATSUNAMI (Chief Editor)
Susumu AIHARA
Nobuhiro SHIMIZU

Website Administrator:

Ken MASUDA

Councilors:

Haruka ARII (Hokkaido University of Education)
Hiroki ISHIKAWA (Tokyo University of Foreign Studies)
Minako ISHIHARA (Nanzan University)
Kiyoshi UMEYA (Kobe University)
Itaru OTA (Kyoto University)
Morie KANEKO (Kyoto University)
Itsushi KAWASE (National Museum of Ethnology)
Shigeo KIKUCHI (Meisei University)
Yuka KODAMA (Institute of Developing Economics)
Shin’ya KONAKA (University of Shizuoka)
Toru SAGAWA (Keio University)
Yasuaki SATO (Nagasaki University)
Ren’ya SATO (Osaka University)
Wakana SHIINO (Tokyo University of Foreign Studies)
Masayoshi SHIGETA (Kyoto University)
Toru SOGA (Hirosaki University)
Gen TAGAWA (Hiroshima City University)
Toshikazu TANAKA (Ryukoku University)
Naoki NAITO (Tokushima University)
Shuichiro NAKAO (Osaka University)
Kyoko NAKAMURA (Toyo University)
Hiroshi NAWATA (Akita University)
Makoto NISHI (Kyoto University)
Nobuko NISHIZAKI (Professional College of Arts and Tourism)
Itsuhiro HAZAMA (Toyo University)
Eri HASHIMOTO (Rikkyo University)
Takeshi FUJIMOTO (Toyama University)
Momoka MAKI (Sophia University)
Ken MASUDA (Nagasaki University)
Yasuo MATSUNAMIMeiji Gakuin University)
Yukio MIYAWAKI (Osaka Metropolitan University)
Isao MURAHASHI (University of Shizuoka)
Sayuri YOSHIDA (Nagoya University)
Motomishi WAKASA (AtomiUniversity)