Board (2019-2021)

Honorary President:

Masao KAWAI

Honorary Member:

Hideichiro TAKASHIMA

President:

Gen TAGAWA

Vice-Presidents:

Yuka KODAMA

Toru SOGA

Borad of Directors:

General Affairs:

Isao MURAHASHI

Makoto NISHI

Financial Affairs:

Yasuaki SATO

Public Relations Affairs:

Morie KANEKO

Nilo-Ethiopian Studies Editors:

Toru SAGAWA (Chief Editor)

Hiroki ISHIKAWA

Itsushi KAWASE

Yoshiko TONEGAWA

Itsuhiro HAZAMA

Takeshi FUJIMOTO

Ken MASUDA

Tomohiro SHITARA

Eri HASHIMOTO

Toshio MEGURO

Motomichi WAKASA

Newsletter Editors:

Haruka ARII (Chief Editor)

Kyoko  NAKAMURA

Yasuo MATSUNAMI

Mei NAKAZAWA

Website Administrator:

Ken MASUDA

Councilors:

Haruka ARII (Hokkaido University of Education)

Hiroki ISHIKAWA (Tokyo University of Foreign Studies)

Minako ISHIHARA (Nanzan University)

Kiyoshi UMEYA (Kobe University)

Itaru OTA (Kyoto University)

Morie KANEKO (Kyoto University)

Kaori KAWAI (Tokyo University of Foreign Studies)

Itsushi KAWASE (National Museum of Ethnology)

Shigeo KIKUCHI (Meisei University)

Eisei KURIMOTO (Osaka University)

Yuka KODAMA (Institute of Developing Economics)

Shin’ya KONAKA (University of Shizuoka)

Toru KOMMA (Kanagawa University)

Toru SAGAWA (Keio University)

Yasuaki SATO (Osaka Sangyo University)

Ren’ya SATO (Osaka University)

Wakana SHIINO (Tokyo University of Foreign Studies)

Masayoshi SHIGETA (Kyoto University)

Toru SOGA (Hirosaki University)

Gen TAGAWA (Hiroshima City University)

Toshikazu TANAKA (Ryukoku University)

Yoshiko TONEGAWA (Waseda University)

Naoki NAITO (Tokushima University)

Kyoko NAKAMURA (Toyo University)

Hiroshi NAWATA (Akita University)

Makoto NISHI (Kyoto University)

Nobuko NISHIZAKI (Fukushima University)

Itsuhiro HAZAMA (Nagasaki University)

Takeshi FUJIMOTO (Toyama University)

Momoka MAKI (Sophia University)

Ken MASUDA (Nagasaki University)

Yasuo MATSUNAMI (Tokyo University of Foreign Studies)

Yukio MIYAWAKI (Osaka Prefecture University)

Isao MURAHASHI (Tokyo University of Foreign Studies)

Sayuri YOSHIDA (Nagoya University)